Sklep Polus Optyk Breadcrump Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Studio Optyczne Urszula Polus


1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: w ramach działalności gospodarczej http://www.sklep.polusoptyk.pl pod nazwą: „Studio Optyczne Urszula Polus” adres: ul. Wańkowicza 5, 10-684 Olsztyn NIP: 7392973272
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: http://www.sklep.polusoptyk.pl a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu http://www.sklep.polusoptyk.pl/ i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych http://www.sklep.polusoptyk.pl lub też sporządzić wydruk.
1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.sklep.polusoptyk.pl/ zawierane są w języku polskim.
1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach sklep.polusoptyk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).


2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia


2.1. zamówienia są przyjmowane tylko poprzez stronę internetową http://www.sklep.polusoptyk.pl
2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach 8-16.
2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://www.sklep.polusoptyk.pl, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.
2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.sklep.polusoptyk.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.
2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych http://www.sklep.polusoptyk.pl a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.
2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego od nadawcy info@polusoptyk.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
2.9. sklep.polusoptyk.pl nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania porad medycznych, diagnozowania stanu zdrowia lub/i wskazania sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych w treści witryny nie powinna być traktowana jak fachowa porada medyczna, diagnoza stanu zdrowia lub/i wskazanie sposobu leczenia
sklep.polusoptyk.pl zaleca, aby Klient w wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojego stanu zdrowia przed dokonaniem wyboru towaru, dokonaniem zakupu oraz przed rozpoczęciem korzystania z zakupionych towarów – zasięgnął specjalistycznej porady lekarskiej.
Zaleca się, aby Klient używający soczewek kontaktowych znajdował się pod opieką specjalisty (okulisty/optometrysty), znał zasady używania soczewek kontaktowych, potrafił samodzielnie wykonać wszystkie niezbędne czynności związane z używaniem soczewek kontaktowych, oraz zastosował się do zaleceń specjalisty w wypadku wystąpienia objawów niepożądanych.


3. Ceny i płatność


3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu http://www.sklep.polusoptyk.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.
3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu http://www.sklep.polusoptyk.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.
3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym http://www.sklep.polusoptyk.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.


4. Dostawa


4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej,
4.2. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w punkcje odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.
4.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń.


5. Reklamacje konsumenckie


5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w http://www.sklep.polusoptyk.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)
5.2. http://www.sklep.polusoptyk.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak WWW.sklep.polusoptyk.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
5.3. http://www.sklep.polusoptyk.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.
5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
5.5. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie www.sklep.polusoptyk.pl
5.6. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta – pocztą na adres: ul. Wańkowicza 5, 10-684 Olsztyn, lub osobiście do jednego z punktów odbioru, o których mowa w punkcie 4.2. Regulaminu.
5.7. http://www.sklep.polusoptyk.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji www.sklep.polusoptyk.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.8. Sklep internetowy http://www.sklep.polusoptyk.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

  • pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)
  • złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.
  • używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym:

a. doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra,
b. zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę,
c. doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy,
4. używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.


6. Odstąpienie od umowy


6.1. Konsument może w terminie 30 (trzydziestu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu powoduje, iż umowa uważana jest za niezawartą,
6.2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego Sprzedawcy przez Konsumenta. Oświadczenie to może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej,
6.3. Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie jest wysyłana na adres Konsumenta wskazany przy składaniu Zamówienia,
6.4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
6.6. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
6.8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu


7. Wymiana


7.1. Wszystkie nasze produkty objęte są roczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia wady prosimy o przesłanie produktu wraz z paragonem listem poleconym na adres firmy wraz z opisem wady zawierającym numer zamówienia. Prosimy również o podanie adresu, na który mamy odesłać towar.
7.2. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy przesłane produkty można poddać ekspertyzie.
a) Warunkiem przyjęcia soczewek do ekspertyzy jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem. Soczewki powinny być przesłane zanurzone w płynie w pojemniku na soczewki w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki.
b) Warunkiem przyjęcia okularów do ekspertyzy jest dostarczenie ich w twardym etui zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie przesyłki.
7.3. W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji produkty zostaną przesłane do Klienta wyłącznie na jego życzenie.
7.4. Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
7.5. Reklamowane produkty należy przesłać na adres siedziby firmy:
Studio optyczne Urszula Polus
Ul. Wańkowicza 5
10-684 Olsztyn
7.6. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania.
7.7. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

8. Ochrona danych osobowych


8.1. sklep.polusoptyk.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym http://www.sklep.polusoptyk.pl
8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.
8.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz – jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie – informowania o oferowanych przez sklep.polusoptyk.pl produktach.
8.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest „Studio Optyczne Urszula Polus”, z siedzibą: ul. Wańkowicza 5, 10-684 Olsztyn, NIP: 7392973272.
8.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

9. Postanowienia końcowe


9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez , www.sklep.polusoptyk.pl nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie . www.sklep.polusoptyk.pl Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.
9.3. Wszelkie zapytania dotyczące produktów dostępnych w asortymencie sklepu 1. Wszelkie zapytania dotyczące produktów dostępnych w asortymencie sklepu www.sklep.polusoptyk.pl oraz dotyczące dostępności produktów nieznajdujących się w aktualnej ofercie sklepu należy kierować droga mailową na adres firmy.

Regulamin obowiązuje od 10 listopada 2014 r.